Otwarci - Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Szkolenia

Podstawy psychotraumatologii

Adresaci szkolenie: Szkolenie przygotowane jest z myślą o wsparciu osób pracujących zawodowo z osobami po przeżyciach traumatycznych – dziećmi , młodzieżą i dorosłymi. Dotyczy to takich obszarów zawodowych jak praca z dziećmi, które umieszczone zostały w państwowym systemie opieki z powodu niewydolności rodziny pierwotnej, lub/i zagrożonych taką sytuacją, dorosłymi ofiarami i sprawcami przemocy, w tym przemocy seksualnej, osobami uzależnionymi od środków zmieniających świadomość, bezdomnymi, doświadczającymi skutków nagłych wydarzeń traumatycznych z powodu przeżycia wielokrotnej lub incydentalnej traumy, w tym po katastrofach i nagłych wydarzeniach losowych. Szkolenie odpowiada więc na zainteresowania zawodowe psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, duchowieństwa i innych pomagaczy. Ma charakter interdyscyplinarny, co sprzyja badaniu omawianych tematów z różnych perspektyw zawodowych.

Więcej

Zakres i cele szkolenia: Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności specjalistów w zakresie budowania kontaktu, interwencji i planowania działań wobec osób, które doświadczyły traumy bądź nagłego zdarzenia losowego oraz układania interwencji systemowych np. podczas samobójstwa ucznia w szkole. Szkolenie opiera się o teorię analityczną , a założenia merytoryczne jako podstawowy cel zakładają kształcenie umiejętności rozumienia i współbycia z osobą po traumie poprzez dostarczenie wystarczająco stymulujących przykładów klinicznych oraz w oparciu o doświadczenia uczestników. Trenerzy instytutu uznają tę umiejętność jako podstawową kompetencją kształtowaną przez całe 5 lat szkolenia i kluczową predyspozycję do utrzymywania kontaktu z osobą po traumie. Wtórnym, choć również ważnym celem jest dostarczenie technik i narzędzi pracy w/w zakresie stabilizowaniu stanu pacjentów po przeżyciach traumatycznych.

Szkolenie przygotowuje do:
• •

i grupy
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia , które predysponuje do udziału w dalszych etapach szkolenia z zakresu psychotraumatologii. Nasz program posiada
wstępnego diagnozowania skutków traumy i stanów posttraumatycznych podejmowania rozmów o charakterze wychowawczym, interwencyjnym oraz
terapeutycznym z osobami, które przeżyły nagły wypadek, katastrofę,
planowania interwencji dotyczącej skutków lub/i przejawów traumy wobec jednostki

akredytację Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii zrzeszonego w Polskiej Radzie Psychoterapii. W przypadku zdecydowania się na szkolenie czteroletnie absolwenci oraz osoby na starszych latach (powyżej II roku mogą ubiegać się o pracę w NFZ). Całość szkolenia prowadzona jest w nurcie psychoterapii psychodynamicznej wywodzącej się z teorii Z. Freuda oraz M. Klein. Pierwszy rok szkolenia (podstawy psychotraumatologii) zawiera wiele technik stabilizujących stan psychiczny osoby po traumie oraz rozwija szeroko rozumiane umiejętności interwencyjne. Są to oddziaływania psychoterapeutyczne , których używamy przed rozpoczęciem terapii wglądowej , a właściwie wtedy kiedy stan pacjenta po traumie jest tak silnie zaburzony, że uniemożliwia on pracę opartą na refleksji pacjenta, ponieważ jego poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie jest zniszczone bądź zachwiane.
Program całościowego szkolenia:
Podstawy Psychotraumatologii:
144h podstaw psychotraumatologii (szczegóły tematów w załączniku)
10h Różne podejścia psychoterapeutyczne
12h Specyfika pracy w PZP oraz diagnoza stanów posttraumtycznych według ICD 10/ICD 11 8h zagadnienia prawne
20h Praca osobista z tekstem
Studium Psychotraumatologii:
36h Psychopatologia zaburzeń osobowości
34h Proces konsultacyjny
18h Etyka i postawy terapeutyczne – warsztat
40h Psychologia rozwojowa 152h Praca osobista z tekstem
18h Podstawowe pojęcia i technika terapeutyczna w ujęciu historycznym i współczesnym
120h Psychotraumatologia specjalistyczna – seminaria
Psychotraumatologia specjalistyczna praktyczna:
200 h Diagnoza psychotraumatologiczną dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz młodzieży i dorosłych

200h superwizji grupowej
Szkolenie trwa łącznie około 4-5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu psychotraumatologii. Osoby uczące objęte są opieką Grupy Trenerskiej, budującej program i atmosferę szkoły oraz mogą być zrzeszone w Polskim Towarzystwie Psychotraumatologii (PTPt) z siedzibą w Gdańsku, gdzie w przyszłości mogą składać egzamin certyfikacyjny .
W Polskim Towarzystwie Psychotraumatologii można składać egzamin na dwa rodzaje certyfikatu:
a. w kierunku uzyskania tytułu psychotraumatologa (można przystąpić do egzaminu po ukończeniu podstaw psychotraumatologii lub pokrewnej szkoły w tym zakresie zawierającej minimum 180h zajęć teoretycznych oraz po 90h superwizji prowadzonej przez psychotraumatologa szkoleniowego)
Aplikant chcący ubiegać się o przyznanie certyfikatu wydawanego przez PTPt wypełnia ankietę aplikacyjną dostępną na stronie towarzystwa www.psychotraumatologia.eu i przesyła ją do sekretarza. Zarząd PTPt weryfikuje ankietę pod względem spełniania wymogów formalnych. Następnie zarząd PTPt powołuje Radę Szkoleniową złożoną z minimum 3 psychotraumatologów specjalistów do 7 włącznie w celu przeprowadzenia egzaminu lub egzaminów. Kandydat składa napisaną pracę na minimum 15 stronach kartki formatu A4 pisanych czcionką 12 Times New Romance w odstępach 1,5. Praca jest opisem wybranego wątku dotyczącego pracy psychoterapeutycznej z pacjentem straumatyzowanym – na psychotraumatologa to opis pracy terapeutycznej bądź interwencyjnej półrocznej o charakterze stabilizującym. Praca musi też zawierać opis teoretyczny spójny z nadanym tytułem i opisywanym wątkiem. Egzamin ma charakter dyskusji z komisją na temat spójności teoretycznej i przebiegu klinicznej pracy. Jest to rodzaj obrony złożonej z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Egzaminują trzy wybrane osoby z powołanej Rady Szkoleniowej , dobrane tak aby nie było wśród nich osób uczących wcześniej egzaminowanego.
b. w kierunku uzyskania tytułu psychotraumatologa specjalisty – tytuł psychotraumatologa specjalisty jest równoważny z tytułem psychoterapeuty psychoadynamicznego (można przystąpić do niego po skończeniu czteroletniej szkoły oraz po ukończeniu minimum trzyletniej terapii dwa razy w tygodniu u certyfikowanego terapeuty psychodynamicznego, psychoanalitycznego bądź psychoanalityka oraz przy posiadaniu 360h stażu klinicznego w placówkach medycznych)
Aplikant chcący ubiegać się o przyznanie certyfikatu wydawanego przez PTPt wypełnia ankietę aplikacyjną dostępną na stronie towarzystwa www.psychotraumatologia.eu i przesyła ją do sekretarza. Zarząd PTPt weryfikuje ankietę pod względem spełniania wymogów formalnych. Następnie zarząd PTPt powołuje Radę Szkoleniową złożoną z minimum 3 psychotraumatologów specjalistów do 7 włącznie w celu przeprowadzenia egzaminu lub egzaminów. Kandydat składa napisaną pracę na minimum 15 stronach kartki formatu A4 pisanych czcionką 12 Times New Romance w odstępach 1,5. Praca jest opisem wybranego

wątku dotyczącego długoterminowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentem straumatyzowanym opis pracy minimum dwuletniej o charakterze stabilizująco-wglądowym. Praca musi też zawierać opis teoretyczny spójny z nadanym tytułem i opisywanym wątkiem. Egzamin ma charakter dyskusji z komisją na temat spójności teoretycznej i przebiegu klinicznej pracy. Jest to rodzaj obrony złożonej z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Egzaminują trzy wybrane osoby z powołanej Rady Szkoleniowej , dobrane tak aby nie było wśród nich osób uczących wcześniej egzaminowanego.
Terminy i organizacja zajęć:
Zajęcia zorganizowane są tak, że w sobotę odbywa się na każdym zjeździe nowy blok tematyczny. Ramy godzinowe :
Sobota:
14.00-15.30 Blok tematyczny
15.30-15.45 przerwa 16.45-20.30 Blok tematyczny
Niedziela:
08.00-10.30 Technika budowania kontaktu i umiejętności terapeutyczne
10.30-10.45 przerwa 10.45-14.30 Superwizja
Blok online na platformie zoom prowadzony w dodatkowych terminach – 3h
Różne modalności/zagadnienia prawne Oraz diagnoza według ICD 10/ ICD 11
Bloki Tematyczne:
Blok I
21-22 .01.2023r.
1. Historia psychotraumatologii.
2. Tożsamość psychotraumatologa
3. Model pracy psychotraumatologicznej
4. Model pracy w PZP

Blok II.
18-19.02.2023r.
1. Zaburzenia posttraumatyczne po katastrofie, wypadku lub nagłym zdarzeniu losowym.
2. Dynamika objawu.
3. Diagnostyka stanów pourazowych według ICD – 10/ ICD 11
4. Podejście systemowe

Blok III 18-19 .03.2023r.
1. Psychoneurologia mózgu w kontekście zaburzeń posttraumatycznych.
2. Przejawy neuropsychodynamiki urazu w procesie terapii.
3. Podejście CBT i terapia schematów

Blok IV 22-23.04.2023r
1. Rozwój psychospołeczny człowieka w ujęciu psychoanalitycznym
2. Dynamika relacji matka dziecko, teoria Bolbyego
3. Podejście Gestalt

Blok V 20-21.05.2023r .
1. Dynamika przemocy w rodzinie / Związki zaburzeń psychosomatycznych
z konsekwencjami zaburzeń posttraumatycznych
2. Kliniczne doświadczenia pracy z pacjentem psychosomatycznym.
3. Miejsce psychotraumatologii i pokrewnych szkoleń w obszarze psychoterapii i pomagania

Blok VI 17-18.06.2023r.
1. Dynamika wykorzystania seksualnego
2. Portret sprawcy i ofiary nadużycia seksualnego.
3. Higiena pracy własnej

Lipiec 2021 22-23 (od godziny 10.00 22 lipca do godziny 15.00 23 lipca) Trening letni (dodatkowo płatny 350zł online)

Blok VII 16-17 .09.2023r
1. Trauma wojenna
2. Aspekty prawne. Bezradnik pokrzywdzonego
3. Diagnoza ICD 10/ICD 11

Blok VIII 21-22 .10.2023r.
1. Praca z dzieckiem krzywdzonym w różnych aspektach interwencyjnej
pomocy – diagnoza i planowanie interwencji 2. Diagnoza ICD 10 /ICD 11

Blok IX 25-26.11.2023r.
1. Dynamika samouszkodzeń i samobójstwa, interwencja wobec dzieci i młodzieży
2. Diagnoza ICD 10/ICD 11

Blok X 09-10.12.2023r.
1. Dynamika mobbingu, stalkingu i grup o charakterze sekty. Konsekwencje psychiczne takich zjawisk
2. Diagnoza ICD 10/ICD 11

Blok XI 20-21 .01.2024r.
1. Praca ze społecznością terapeutyczną
2. Interwencja kryzysowa – zasady, planowanie , przebieg
3. Diagnoza ICD 10/ICD 11

Blok XII 17-18. 02.2024r.
1. Powtórzenie materiału
2. Planowanie interwencji na terenie instytucji
3. Kierunki pogłębionej pracy psychotraumatologicznej
4. Test podsumowujący zajęcia
Podczas trwania całego szkolenia można opuścić 20h. większa ilość opuszczeni skutkuje koniecznością powtarzania kursu.

Liczebność grupy:
W grupie pracującej w kontakcie ilość miejsc ograniczona jest max do 20 osób.
Miejsce prowadzenia zajęć:
Z założenia planujemy formę zajęć bezpośrednią. Jednak zostaną one dostosowane do warunków pandemii z możliwością pracy online.
Zajęcia prowadzone w formie bezpośredniej odbywać się będą w Białymstoku przy ul. Warszawska 14 w Ośrodeku Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci
Metodologia nauczania:
Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczenia. Podstawowe techniki to praca w grupach lub/i parach, dyskusja moderowana, wykłady i mikrowykłady , analiza fragmentów filmów i literatury.
Opłata za szkolenie:
Kurs składa się z 12 zjazdów po 15h a koszt każdego zjazdu wynosi 550zł (całość 6600zł). Opłatę należy uiszczać najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenie. Istnieje też możliwość uiszczenia opłaty z góry, która w takim wypadku ulega obniżeniu i wynosi 6000zł. Opłata za zajęcia wstępne wliczona jest w całość kursu.
Opłata za trening letni jest dodatkowa i wynosi 600zł kosztów merytorycznych + koszt pobytu i wyżywienia w miejscu organizowania zajęć.
Opłaty należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolenia na konto Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada Dorota Modrzyńska ul. Kartuska 119 m 4 Nr konta: 55 1020 5558 0000 8502 3428 1038 Inteligo Bank
Zapisy: dorotamod@o2.pl podstawą rekrutacji jest przesłanie CV
Zajęcia prowadzone będą głownie przez Dorotę Modrzyńską oraz Izabelę Trybus oraz zaproszonych gościnnie specjalistów rekomendowanych przez PTPt.
Dorota Modrzyńska – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, psychotraumatolog, superwizorka
www.psychotraumatologia.org
Izabela Trybus – certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, kandydatka w Polskim Towarzystwie Psychotraumatologicznym, kierowniczka Ośrodka Otwarci

Psychoterapia dzieci i młodzieży w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla osób szkolących się w psychoterapii oraz początkujących psychoterapeutów chcących pogłębić swoje umiejętności o praktyczne zastosowanie wiedzy w obszarze pracy z dziecięcym oraz nastoletnim pacjentem. Oferta przeznaczona jest również dla osób planujących rozpocząć staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci.

Spotkania prowadzone są w oparciu o koncepcje psychoanalityczne/ psychodynamiczne.

Seminaria obejmują proponowany zakres tematyczny:
1. Setting- o co chodzi z tą psychoanalizą
2. Proces konsultacji pacjenta (konsultacje z dzieckiem i rodzicami)
3. Podstawowe zagadnienia psychoterapii przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór,
4. Analityczna psychologia rozwojowa
5. Załamanie rozwoju
6. Samobójstwa u nastolatków
7. Praca z małym dzieckiem
8. Kształtowanie się zaburzeń osobowości
9. Zagadnienia etyczne

Jedno seminarium jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktycznym zastosowaniem jej podczas omawiania materiału klinicznego przygotowanego przez uczestników. Część teoretyczna związana jest z dyskusją artykułów zaproponowanych przez prowadzące.
Czas trwania jednego seminarium to 3 godziny.

Koszt cyklu to 1440 zł (9 spotkań)
Termin – planowane rozpoczęcie październik 2021, spotkania raz w mięsiącu
Zgłoszenia pod nr telefonu 607257987

Prowadząca:

Anna Rogowska – Zach – psychoterapeutka psychoanalityczna, doktor nauk medycznych, członek Podlaskiego Koła PTPP, wykładowczyni akademicka. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.

 


 

Psychoterapia w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla osób szkolących się w psychoterapii oraz początkujących psychoterapeutów chcących pogłębić swoje umiejętności o praktyczne zastosowanie wiedzy w obszarze pracy z pacjentem dorosłym. Oferta przeznaczona jest również dla osób planujących rozpocząć staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci.

Spotkania prowadzone są w oparciu o koncepcje psychoanalityczne/ psychodynamiczne.

Seminaria obejmują proponowany zakres tematyczny:
1. Proces konsultacji, wywiad z pacjentem
2. Budowanie rozumienia pacjenta, proces diagnozy
3. Podstawowe zagadnienia psychoterapii przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór, interpretacja
4. Zaburzenia osobowości borderline
5. Depresja
6. Zaburzenia odżywiania
7. Narcyzm
8. Samobójstwa
9. Zagadnienia etyczne

Jedno seminarium jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktycznym zastosowaniem jej podczas omawiania materiału klinicznego przygotowanego przez uczestników. Część teoretyczna związana jest z dyskusją artykułów zaproponowanych przez prowadzące.
Czas trwania jednego seminarium to 3 godziny.

Koszt cyklu to 1350 zł (9 spotkań)
Termin – planowane rozpoczęcie 17.10.2020, spotkania raz w mięsiącu
Zgłoszenia pod nr telefonu 607257987

Prowadząca:
Izabela Trybus – certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Współzałożycielka Podlaskiego Koła PTPP. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci. Ma doświadczenie w psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.

 


 

Seminarium teoretyczno – superwizyjne

Seminarium przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą. W poszczególnych sytuacjach do grupy może dołączyć osoba pracująca z pacjentem dorosłym. Jedno spotkanie składa się z części teoretycznej podczas, której omawiane są artykuły z pracy z dziećmi i młodzieżą. Kolejne 1,5 godziny przeznaczone jest na superwizję materiału przygotowanego przez uczestnika seminarium.

Koszt seminarium to 200 zł.
Obowiązuje płatność za wszystkie zajęcia w cyklu roku szkolnego.

Prowadząca:
Monika Głuszkowska – psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizor psychoterapii pacjentów dziecięcych, młodzieżowy i dorosłych. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje w swoim gabinecie w Warszawie.